:
%
/
Binance
Ravencoin
rvn usdt
0.03155000
+0.00130000
+4.30%
38335816.90
1196630.75
0.03014
0.032
Binance.US
Ravencoin
rvn usd
0.03160000
+0.00130000
+4.29%
814305.40
25236.01
0.0303
0.0322
Binance
Ravencoin
rvn busd
0.03173000
+0.00143000
+4.72%
266971.10
8353.45
0.0302
0.03189
Binance
Ravencoin
rvn bnb
0.00138500
+0.00000800
+0.58%
3998901.00
5542.64
0.001373
0.001403
Bittrex
Ravencoin
rvn usdt
0.03206341
-0.00005556
-0.17%
37141.68
1168.34
0.0301
0.03218689
Binance
Ravencoin
rvn btc
0.00000320
+0.00000007
+2.24%
72139924.00
229.48
0.00000312
0.00000323
Bittrex
Ravencoin
rvn btc
0.00000322
+0.00000008
+2.55%
2515741.73
8.00
0.00000313
0.00000323
HitBTC
Ravencoin
rvn btc
0.00000319
+0.00000005
+1.82%
44551.00
0.14
0.00000311
0.00000322